G O D I N A   1 9 4 3.

 

 

7. srpnja, srijeda – 823. dan rata  /  Operativni dnevnik BPO izdao naredba za likvidaciju neprijateljskog uporišta u Krstaticama, što će se izvršiti 9. srpnja ranim jutrom u 3.30 (»po novom vremenu«). Snage: 1. udarni bataljon (1. i 2. četa), Omladinska četa, 3. četa 2. bataljona i 3. četa 3. bataljona. U međuvremenu dva borca 3. čete 2. bataljona razoružali i svukli dva domobrana u Krstaticama, koji su se nalazili na dopustu. Zaplijenjene 2 puške i 80 metaka. (B2/7, 513-514)

»U Lovreću – piše Gizdić – sastao sam se s članovima KK Imotskoga. Ovaj komitet ima svega 4 člana, a partijska organizacija još je uvijek malobrojna (sastavljena je od 3 jedinice s 10 članova, među kojima su i 2 žene, dok kandidata imaju svega jednog. I pored toga što se naš politički utjecaj u imotskom kotaru ne može mjeriti s utjecajem u ostalim kotarima, osim 2–3 izuzetka, smatram da je partijska organizacija mogla i trebala biti daleko brojnija. Sada kad je i na ovom kotaru nastupila politička plima, situaciju treba iskoristiti za jačanje utjecaja Partije i za povećanje broja njenog članstva.« (C3/3, 383-384)

Sastav KK Imotski u ljeto 1943: Ante Šućur, Mate Tadić, Slavko Babaja i Ivan Piplica (ali Šućur izostavlja Babaju a umeće Juru Patrlja i Vicka Ujevića. (Izvještaj od 5. srpnja potpisan je sa Slobodan, tj. Mate Tadić.)

 

Grabovac

Dundić Josip Ivanov, 43, tbc

Lovreć

Milinović r. Družić Iva, 68, zaduha

Šarić Marijan Mijin, 34, »ubačen u bunar«

Proložac

Bubalo Ivan Josipov, 21, poginuo u Njemačkoj*

*? Ivan Janko Josipov, 21, domobran, nestao u svibnju 1945. (Je li to ista osoba?)

 

7. kolovoza, subota – 854. dan rata  /  Tal. avioni bombardirali Lovreć i Cistu Provo. (B5/18, 517)  U Grabovcu je 2. četa 1. bataljona BPO izvršila ekonomsku akciju. Od narodnih neprijatelja zaplijenjena stanovita količina hrane: krumpira, pšenice, jedna svinja i 2 konja. (B2/7, 519)

 

ROĐENI

Krstatice

Gudelj Nediljka Marijanova, 17, upala pluća

Podbablje

Lončar Marija – Ivan i Mara Ćapin

Lizatović Mate Marijanov, 58, zaduha

(?) Lovreć – Bekavac Iva Tomina, 3, poginula prilikom talijanskog bombardiranja Donjih Bekavaca (ŽFT / nije u MKU); Bekavac Mate Ivanov, 4 ŽFT, poginuo prilikom tal. bombardiranja Donjih Bekavaca  – v. 29.9.43.

 

7. rujna, utorak – 885. dan rata

 

ROĐENI –Aržano

Budić Iva (28.12.43) – Luka i Marija Ledić–Mursel

Medovdolac

Brstilo Mirko – Mate i Jela Brstilo

Lokvičići

Jurić Ante – p. Ivan (ubijen na Lovreću 22.7.) i Ana Kegalj (kum Jozo Jurić, umirovljeni žand. Narednik)

Proložac

Kasalo Mara (13.3.45) – Nikola i Anđa Katavić

UMRLI

Lovreć

Nosić Kosa – Marijan i Marija Sekelez

Proložac

Bašić r. Ujević Iva, 82, staračka slaboća

 

7. listopada, četvrtak – 915. dan rata  /  Formiran 8. (dalmatinski) korpus NOV u sastav kojega ulaze: 9. (dalmatinska) udarna divizija (1., 3. i 4. brigada), 19. (sjevernodalmatinska) divizija (5., 6. i 7. brigada), 20. (srednjodalmatinska) divizija (8., 9. i 10. brigada), 26. (južnodalmatinska) divizija (11., 12. i 13. brigada) i svi partizanski odredi na području Dalmacije. Snage korpusa: oko 12.000 boraca, oko 160 teških mitraljeza, 50 protutenkovskih oruđa, 90 bacača. (B2/10, 350-353; B5/20, 187-188, 521-522; D1, 109-114, 128; B2/8, 493–494)

Izvještaj štaba 9. divizije: U toku dana 3. brigada s 2 bataljona krenula prema Trilju da ga likvidira i da omete saobraćaj Sinj–Trilj–Imotski. Poslali smo im naređenje da se orijentiraju prema Aržanu i smijene bataljone 1. brigade prema potrebi. (B2/8, 491)

 

ROĐENI  –Grabovac

Mustapić Mate – Ivan i Iva Dundić

Proložac

Kraljević Stjepan – Ante i Mara Kraljević

Imotski

Drlje Marija – Marko i Kata Piplica

Slivno

Anić Mila – Ilija i Anica Glibota

Lovreć

Katić Miroslav – Petar i Iva Katić

UMRLI

Poljica

Bašić Nada – Luka i Ana Ujević

Cista

Kapulica Ante Stipanov, 2, –

 

7. studenoga, nedjelja – 946. dan rata  /  Ministar prosvjete NDH Makanec u Hrvatskom narodu napao propovijed nadbiskupa Stepinca, optužujući ga da »zabija nož u leđa borcima NDH«.

       Prvi bataljon 11. brigade zauzeo položaje: 1. četa na Srednjoj gori, jedna na Orljači, jedna na Velenjaku, dok je 2. bataljon zaposjeo Raško brdo u vezi dolaska 200 Nijemaca u Runoviće. (v. B2/9, 418)

       Izvještaji 9. divizije: Danas smo napisali opću zapovijed za sve naše brigade: 3. brigada će vršiti pritisak na Posušje i Imotski i napadati neprijatelja bočno ili s leđa; 4. brigada je na prostoru od Ričica preko Studenaca do Dobranja s tim da stalnim pritiskom ne dozvoli neprijatelju mirno komuniciranje prema moru; 10. brigada je prema Trilju s istim zadatkom. (v. B2/9, 626)

       S pravca Studenci–Cista čuje se prilično jaka artiljerijska vatra. S obzirom na situaciju, predlažemo štabu 8. korpusa da se naša 1. brigada prebaci s otoka na Biokovo kako bi vršila pritisak na Imotski s južne strane.

       Imotski odred i naša 4. brigada predlažu da se bombardira Imotski, jer tu ima prilično velik broj Nijemaca i ustaša. Navodimo podatke o rasporedu neprijateljskih snaga u ovom garnizonu. Njemačka vojska uglavnom se nalazi u duhanskoj stanici, gdje su magazini, većina tenkova, oružja i ostalog materijala. U sudskoj zgradi je glavna njemačka komanda. U građanskoj školi ima nešto vojske – ustaša, a ispod zgrade su parkirani kamioni. U kući Lazara Tadića nalazi se bolnica. (B2/9, 64–66)

       Neprijatelj je popodne motorizacijom došao u Šestanovac, gdje je ostao svega 2 sata i vratio se natrag na sektor Provo–Lovreć. Dva bataljona 9. brigade stigla su navečer u Šestanovac i produžili sve do Ribičića i Merćepa, gdje su posjeli položaje. Imaju vezu s Biokovskom brigadom. Postavili su svoj protukolski top ispred Merćepa u pravcu Rupčića. (A9)

       U zaseoku Crtanice, Zagorje, ubijen Velimir Škorpik. (v. B2/9, 648, 649)

       Knjiga depeša 26. divizije: Neprijatelj prodro u pravcu Ciste. Put za Livno nije slobodan. Nijemci nadiru od Trilja k Cisti i Tijarici s dva bataljona, od Imotskog k Lovreću s tri bataljona i 200 vozila, i od Splita k Omišu. Treba narediti da 9. brigada i Mosorski odred zatvore pravac k Makarskoj i od Zadvarja k Zagvozdu. (v. B2/9, 255–256)

       Bojna relacija 6. pješačke divizije Mostar: Odbijen je jedan napad partizana na Imotska Poljica bez naših gubitaka. (B2/9, 1082)

 

ROĐENI

Rašćani

Pavlinović Marijan (33) i Ožić Jaka (31)

Imotski

Kusić Petar – Mate i Slavka Olujić

Slivno

Lozina Ante i Radalj Mila

Proložac

Cvitanović Milan – Stjepan i Mara Češljar

Pavlinović Marijan i Ožić Jaka (oboje iz Rašćana)

Runovićić

Gudelj Marija – Joko i Kata Puljiz

Vrdoljak Jure i Ravlić Kata

Gudelj Nediljka – Stipan i Matija Vidošević

UMRLI

Slivno

Parlov Milan – Ante i Drina Lozina

Prolžoac

Rimac Paško Stjrpanv, 25, poginuo /ranjen na Berinovcu, a umro u bolnici na Hvaru /PB – v. 26.10.

VJENČANI

Medovdolac

Čagalj Jure i Čagalj Ana

Studenci

Udovičić Nikola Marijanov, 11 mjeseci, prehlada

Studenci – Bilić Ante (Tonko Grpčev) Petrov, 30, domobran, umro u mostarskoj bolnici; Dujmović Ivan Ivanov, 29, ustaša, poginuo u Podravskoj Slatini. (F31)

U Podbablju kršten Jure Milas Jurin, kumovi Mile Čarapina, stožerni narednik, i Ivan Marijanović, ustaški nadporučnik.

 

7. prosinca, utorak – 976. dan rata

 

ROĐENI –Imotski

Mostarčić Smiljan – Frano, činovnik, i Danica Katunarić

UMRLI

Ričice

Budimir Božo Matin, 23, tbc

Podbablje

Meandžija Ljubica (2.10.44) – Vukolaj, financ, i Dragica Širola

Zagvozd

Mucić Jure Andrijin, 21, poginuo kod Kozare, javila njem. vojna komanda i Dom. ured Imotski

 

 

Poginuli / stradali 1943. (pojedinosti nepotpune ili nepoznate)

Aržano – Lučić Ilija Matin, 18, domobran/ustaša, poginuo kod Gline / Perković Mirko Ivanov, 23, poginuo u Gospiću (F31) / Radoš Nikola Mišin, 21, poginuo na Fruškoj Gori (PB).

Biokovsko Selo – Budalić Vice Andrijin, 28, u NOV od rujna, poginuo kod Banja Luke koncem 1943. (PB)

Biorine – Karadža Perković Dujo Šimunov, 22, ustaša (Plava divizija?), poginuo u Rusiji /  Škare Jozo Ljubo Blažev, 22, ustaša, ubijen u Mađarskoj (F31)

Cista – Bosnić Ivan Jurin, 38, živio u Zlataru, selo Konjščina, kao ilegalac uhapšen od ustaša koncem 43. i ubijen u logoru Savska (PB) / Carević Filip Ivanov, 44, ubili ga partizani u Banovoj Jarugi /  Kegalj Jozo Jurin, 39, u NOV od, poginuo kraj Dugog Rata (PB) / Pleić–Pržić Jerko Petrov, 30, domobran, poginuo u Cisti V. F31)

Crnogorci/PP – Odvedeni u Jasenovac 6. veljače i stradali u logoru:  Svrdlin Petar Lukin, 14; Svrdlin Petar Todorov, 48; Vukelja Ana ž. Milana, 46; Vukelja Milan Nikolin, 33.

Drum – Mišević Petar Antin, Jeličin, 26, u NOV od lipnja 1942., u Biokovu, obolio i umro, član KP (PB)

Grabovac – Birčić Jure Stipanov, 31, u NOV od polovice 43, poginuo kraj Krila Jasenice (PB) / Dundić Filip Lovrin, 68, ubili ga ustaše u Hercegovini (ŽFT) / Kusić Jure Matin, 33, vratio se iz domobrana, ustaše to saznali i ubili ga prilikom pokušaja bijega (ŽFT) / Šarić Mate Antin, 54, strijeljan od Nijemaca (F31)

Krstatice – Gudelj Ante Stipanov (Vužić), 65, ubijen na Biokovu / Lizatović Jakov Antin, 20, ustaša, poginuo kod Bjelovara / Zec–Kruševac Božo Lukin, 24, domobran, poginuo poginuo u Krstaticama /  Zec Kruševac Marijan Ivanov, domobran, bačen u jamu u Šošićima, Biokovo (F31)

Lokvičići – Blažević Ante Markov, 29, ustaša, nestao (F31) / Medvidović Vlado Ivanov, 16, skojevac, u Slav. Požegi »djelovao kao politički radnik«, ubili ga ustaše (PB)

Medovdolac – Granić Grgo Jakovljev, 24, domobran, poginuo u Čepinu (Osijek) / Piplica Mara Ivanova, 1906, nestala u Sarajevu / Raos Petar Matin, 27, ustaša, legionar–bojnik, poginuo (F31) / – Uhapšeni u Podgori te odvedeni i ubijeni u logoru u Sarajevu: Čagalj Jure Ivanov, 41; Džaja Jure Ivanov, 37; Mustapić Luka Jurin, – ; Raos Ilija Ivanov, 38

Nebriževac/PP – Zdilar Luka Petrov, 21, u NOV od 22. 11. 42., zarobili ga Nijemci i objesili u Duvnu koncem 1943. /PB

Podbablje – Jelavić-Čičić r. Karin Cvita, 36, ubijena u Moseću (Drniš) / Mišević Ante Marijanov, 24, domobran, poginuo u Pakracu  (F31)

Podosoje – Protrka Ilija Matin, 27, legionar, poginuo na Ist. bojištu (F31)

Proložac – Katavić Ante Božin, 33, ubili ga ustaše u Jasenovcu /  Kolovrat Ivan Matin, 34,legionar, poginuo u Rusiji

Runovići – Babić–Cavić Mate (Šego) Antin, 32, ustaša, poginuo kod Našica / Biočić Jure (Juran) Petrov, 24, ustaša, poginuo kraj Karlovca / Jakić Ivan (Lala) Petrov, 25, ustaša, nestao (posljednji je put viđen u Vinkovcima) / Kuštra Josip Ivanov, 44, ustaški emigrant, poginuo u Žumberku (F31)

Slivno – Čale Jozo Markov, 24, domobran, poginuo u ist. Slavoniji / Čale Slavko Markov, 21, domobran, poginuo blizu Jajca /  Vrdoljak Ante Ivanov, 20, ustaša, nestao /  Vučetić Ilija Jurin, 24, domobran, poginuo u Bosni (F31)

Studenci – Bilić Pavlinović (Depić) Milan Antin, 24, domobran, nestao u Slavoniji / Bilić (Paričić) Stipan (Pop), 52, ubijen u Njemačkoj (Francuskoj ili Italiji) / Stipović (Duranov) Mirko Stipanov, 22, poginuo na Ilidži (Sarajevo) / Šakić (Olanović) Stipe Antin, 17, domobran, poginuo u B. Brodu (F31)

Svib – Čondić Begov Ivan Pavlov, 22, legionar, stradao u Rusiji kod Kijeva / Čondić Cvijić Nikola Ivanov, 24, domobran, poginuo (F31)

Vinjani – Bušić Jozo Jurin, 24, domobran,  poginuo u Sinju / Radeljić Ivan Ivanov, (–), stradao u Broćancu (Posušje) / Rebić Jozo Matin, 21, domobran, poginuo u Križevcim / Slišković Srećko Petar Lukin, 24, ustaša, poginuo na Papuku (F31) // Bušić Ivan Jurin, – , i Bušić Jozo Jurin, – , Sinj /  Kutleša Mate Marijanov, – , Podi / Leko Jozo Matin, – /  Nenadić Ivica Stipin, – , Livno / Radeljić Mijo Stipin, – , Jasenovac / Slišković Jozo Jozin, – , nestao / Tolić Ivan Matin, – , –

Zagvozd – Svaguša Ivan Barišin,  26, domobran, poginuo na Kozari / Žugo Jozo Jurin, 35/49, umro pretučen od ustaša (F31)  // Katušić Marija Jurina, 20, poginula u Metkoviću od njem. avijacije

Zmijavci – Gudelj Ivan (Resan) Josipov, 23, legionar, nestao na istočnoj fronti / Vidošević Matiša Matin, 23, legionar, poginuo na istočnom bojištu (F31)

Župa – Turić Ivan Antin, 21, ustaša, mučen od četnika u Goraždu (Romanija) (F31)

 

? ROĐENI  // Lovreć – Nikolić Ante–Toma (6.8.44) – Marijan i ... (MKU)

Poljica – Biloš Vladimir (30.7.44) – ... i Mara Biloš (MKU)

                     Medovdolac – Puljak Zorka – Jakov i Matija Brstilo

Zagvozd – Dedić Ante (13.3.44) – Josip i ... (MKU)

žć

š

Ričice – Matišić Petar Nikolin, (1), – (MKR)

Slivno – Glibota Pavao Ivanov, (2), – (MKR)

 

Sušac Jozo (Joko) Ivanov, 36 (Grljevići, Ljubuški), domobran, poginuo u Krstaticama (F4, 86)

? Zurić Nikola Antin, 29 (Predgrađe, LjubuškI), ustaša, zarobljen u Aržanu, potom strijeljan kod Vrgorca (F4, 207)

(?) Bošnjak Stjepan (Stipe) Marijanov, 24 (Mostarska Vrata, Ljubuški), ustaški zastavnik; »godine 1943. izvršio atentat na četničkog vojvodu Stanišića (kninski vojvoda) u Imotskom, kada je ovaj došao izvršiti mobilizaciju imotskih Srba u četničke postrojbe)«.